Bestemmingsplan

Op 20 november 2012 heeft de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan “De Stenen Poort” vrijgegeven voor inspraak. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch kader voor het gebied De Stenen Poort, gericht op herontwikkeling van dit voormalig sportpark tot woongebied. De herontwikkeling van het voormalig sportpark wordt door het bewonersplatform de Steenen Poort met grote belangstelling gevolgd. Het bewonersplatform heeft onder andere een bewonersenquête uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de omwonenden drie zaken erg belangrijk vinden als het gaat om de herontwikkeling van het sportterrein. Dat zijn:

  • Behoud van het groene karakter met de bomen en de groenvoorziening;
  • Laagbouw (woonhuizen);
  • Open karakter.

Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan maakte het bewonersplatform de Steenen Poort zich grote zorgen om de hiervoor genoemde belangrijke wensen van de omwonenden. Het bewonersplatform heeft haar bezwaren in december 2012 kenbaar gemaakt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan alle politieke partijen van de gemeente Houten.

Op 15 mei 2013 ontving het platform een schriftelijke beantwoording op de bezwaren tegen het voorontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste tegemoetkoming is dat het hoogteaccent uit het plan is verwijderd. Bouwhoogtes tot 12 meter zijn nog wel toegestaan.

Op16 mei 2013 werd het ontwerpbestemmingsplan De Stenen Poort gepubliceerd.

Het bewonersplatform heeft op 22 juni 2013 gereageerd met een brief zienswijze bestemmingsplan. Deze is als bijlage opgenomen in de nota zienswijzen bestemmingsplan De Steenen Poort.

Op 8 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief goedgekeurd. Zie ook:

Raadsvoorstel 2013-060 bestemmingsplan De Steenen Poort
Memo over geluidshinder bestemmingsplan De Steenen Poort
Amendement Groen Links op raadsbesluit bestemmingsplan De Steenen Poort
Brief vaststelling bestemmingsplan De Steenen Poort

Bestemmingsplan downloaden:

 

 © BPDSP 2017