Ruimtelijke verkenning Stenen Poort

Het plaatje van de Stedeboukundige

 

Toelichting:

Dit kaartje is gepresenteerd op de bewonersavond van 10 oktober jl. Het geeft een impressie van de ruimtelijke verkenning die is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van het gebied de Stenen Poort tot een woonwijk. In het kaartje zijn de ruimtelijke uitgangspunten te herkennen die wij willen hanteren bij de herontwikkeling van de Stenen Poort.

  • De historische structuren in het gebied worden zoveel mogelijk gerespecteerd en de historie wordt waar mogelijk beleefbaar gemaakt. Een goede zichtbaarheid van de boerderij is hiervan een onderdeel.
  • Er is op de locatie veel opgaand groen aanwezig. Dit draagt sterk bij aan de zo gewaardeerde ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het gebied. Behoud van het groen staat dan ook voorop. De waarde en de kwaliteit van het groen is wisselend. Het is daarom goed denkbaar dat lanen en bomenrijen bij de nieuwe ontwikkeling omgevormd moeten worden tot bomen met een meer duurzaam karakter en een langere levensduur.
  • Het archeologisch monument in het midden van het gebied zal niet worden bebouwd.
  • Aan weerszijden van deze groenzone zal woningbouw plaatsvinden; het karakter van de beide ‘woonvelden’ kan verschillen. Aan de oostkant ligt een bebouwing in lagere dichtheden voor de hand: grondgebonden woningen, deels vrijstaand of twee-onder-een- kap. Aan de westkant kunnen de dichtheden wat hoger zijn: geschakelde woningen en eventueel gestapelde bouw (niet hoger dan het appartementengebouw aan het eind van de Daalderslag).
  • De ontsluiting van de wijk voor gemotoriseerd verkeer zal plaatsvinden via twee bestaande inprikkers de Slag en de Poort. De twee gedefinieerde woonvelden worden apart ontsloten.
  • Bij de inprikker de Slag moet worden uitgegaan van een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via de Guldenslag en Daalderslag en niet via de Grootslag en Schellingslag.
  • Bij voorkeur parkeren de toekomstige bewoners de auto binnen de nieuwe woonvelden. Dit houdt in dat ruimte nodig is binnen de velden voor voldoende parkeerplaatsen.

NB dit kaartje biedt een ‘tussenstand van denken’ met de stedenbouwkundige wensen ten aanzien van het gebied. Over dit kaartje is nog geen besluit van de gemeente genomen, het heeft geen enkele formele status. De invulling van de ‘gestippelde’ strook iets rechts van het midden – met daarin de vijver en het ‘paardenweitje’ – is nog hoogst onzeker. Het is goed denkbaar dat in deze strook toch woningbouw zal plaatsvinden als dit nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen. Met andere woorden de oostelijke woonvlek zou wel eens groter kunnen worden. Voor de groene strook in het midden (het park) ligt bebouwing minder voor de hand omdat dit op een archeologisch monument ligt.

 

 © BPDSP 2017