ENQUETE - Vereniging Bewonersplatform De Steenen Poort

  INLEIDING:

  De vereniging is opgericht om de bouwplannen van de gemeente kritisch te volgen. De eerste bewonersenquête van voorjaar 2011 heeft als belangrijkste wensen van de omwonenden geïdentificeerd: het zorg dragen voor handhaving van het open en groene karakter en alleen laagbouw.

  Bijna vier jaar later is de bouw van start gegaan en hebben we weer een enquête uitgeschreven (in maart 2015). Deze enquête is verspreid onder de 52 leden van de vereniging. 18 leden hebben de enquête ingevuld. Dat is een respons van 35%.

  KORTE TERMIJN:

 1. Wat zijn tussen nu (voorjaar 2015) en het einde van de bouwfase (2e helft 2016) de belangrijkste punten waar de vereniging (nog) aandacht aan zou moeten besteden?
  (meerdere antwoorden mogelijk)

 2. 78%: Zorgen dat er voldoende (volwassen) groen gerealiseerd wordt
  50%: (beter) informeren van de leden en omwonenden over ontwikkelingen en voortgang
  33%: Welkom heten nieuwe bewoners
  33%:

  Anders, namelijk:

  • Toezicht op de realisatie van de feitelijke bouw precies volgens bouwplannen
  • genoeg parkeermogelijkheden
  • Het niet parkeren van nieuwe bewoners in Daalderslag e.o.
  • Vinger aan de pols houden - in brede zin
  • Er hier toch regelmatig zwaar bouwverkeer in de Vikingenpoort rijdt....
  • Inrichting park

   

  LANGERE TERMIJN:

 3. Het doel van de vereniging hebben we destijds bewust breed geformuleerd (“behartigen en bevorderen van de belangen betreffende de leefbaarheid en het woonklimaat van bewoners in de nabijheid van het voormalig sportpark De Steenen Poort”). Daarmee zou de vereniging ook na de voltooiing van de bouwfase door kunnen gaan. Wij peilen graag uw mening en leggen u enkele mogelijkheden voor. Ik vind dat de vereniging

 4. 56%: Na voltooiing van de bouwfase 2e helft 2016 opgeheven kan worden
  33%: Ook na 2016 gecontinueerd zou kunnen worden
  6%: Geen mening
  6%: Anders, namelijk:
  • Alleen bij voldoende belangstelling continueren
 5. Wat zouden voor u mogelijke doelen/activiteiten kunnen zijn van de vereniging, indien deze gecontinueerd wordt?
  (meerdere antwoorden mogelijk)

 6. 33%: Sociale activiteiten (kennismaking nieuwe bewoners; elkaar ontmoeten; buurt BBQ etc)
  6%: Sportieve activiteiten
  6%: Activiteiten voor specifieke doelgroepen (jeugd, jongeren, senioren,…)
  44%: Zorgdragen voor veiligheid in de buurt
  61%: Zorgdragen voor de groenvoorziening
  50%: Contacten met de gemeente en andere instanties namens de leden
  6%: Anders, namelijk:
  • Sociale activiteiten uitgebreider dan nu geformuleerd: hulpvaardigheid bevorderen
 7. Bent u bereid een keer met het bestuur mee te denken / brainstormen over mogelijke (vervolg)activiteiten?

 8. 6%: Ja
  3%: Nee
  5%: Misschien
  3%: Weet niet
 9. Bent u bereid om hier ook zelf actief aan bij te dragen (als vrijwilliger bij een activiteit, in het bestuur etc.)?

 10. 11%: Ja
  39%: Nee
  28%: Misschien
  17%: Weet niet
 11. Heeft u nog andere ideeën of suggesties voor ons als huidig bestuur van de vereniging?

 12. 83% Nee
  11% Ja, namelijk:   
  • Ik heb zelf mijn handen vol aan vrijwillgerswerk, vandaar mijn NEE op vraag 6:
  • planschade bespreken.

 

Opmerking:
 • Ik ben voorstander van meer samenhang in de buurt. Ik denk dat ik stimulerend bezig ben als het om jaarlijkse activiteiten gaat, maar er is meer dan een BBQ. Maar mensen moeten natuurlijk ook wel willen.
 
 • Ik vind dat jullie dit uitstekend hebben opgepakt en uitgevoerd. Hartelijk dank daarvoor.
 
 • Het bestuur bedanken voor al het werk wat jullie voor ons gedaan hebben .
  Het was altijd duidelijk en wij mochten altijd zo maar aan schuiven .
  Dank voor het vele werk. En als het nodig is dat er na 2016 nog activiteiten nodig zijn en jullie willen door gaan.
 
 • Ik vind dat jullie het goed hebben gedaan.
  Maar ik denk dat het zeer moeilijk is met de ambtenaren te onderhandelen.

 © BPDSP 2016